Chang Thai Motorbike Rental Phuket

การต่อทะเบียนรถ พ.ร.บ. ของมอเตอร์ไซค์ ที่จำเป็นต้องทราบ

Compulsory Insurance in Thailand

Table of Contents

คู่มือการต่อทะเบียนและ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ฉบับประชาชน

การต่อทะเบียนและ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์เป็นหน้าที่สำคัญของเจ้าของรถทุกคน เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนและการปฏิบัติตามกฎหมาย บทความนี้จะแนะนำข้อมูลสำคัญที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการต่อทะเบียนและ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์

1. กำหนดเวลาต่อทะเบียนและ พ.ร.บ.

การต่อทะเบียนและ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ต้องดำเนินการทุกปี โดยมีกำหนดเวลาดังนี้:

   • ทะเบียนรถ: ต้องต่อภายใน 30 วัน นับจากวันหมดอายุ ซึ่งตรงกับวันครบรอบวันจดทะเบียนรถ

   • พ.ร.บ.: ต้องต่อก่อนวันหมดอายุ ซึ่งมักจะตรงกับวันสิ้นปี (31 ธันวาคม) ของทุกปี

  ข้อควรระวัง: หากคุณซื้อรถมือสอง ให้ตรวจสอบวันหมดอายุของทะเบียนและ พ.ร.บ. ให้ดี เพราะอาจไม่ตรงกับวันสิ้นปีปฏิทิน

  2. เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการต่อทะเบียน

  เพื่อความสะดวกในการต่อทะเบียน ควรเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้:

    1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

    1. สำเนาทะเบียนบ้าน

    1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ (แบบ 2) หรือใบคู่มือจดทะเบียนรถ

    1. หลักฐานการทำประกันภัย พ.ร.บ.

    1. ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (ตรวจสภาพไม่เกิน 30 วัน)

    1. หลักฐานการชำระภาษีรถประจำปี

   คำแนะนำ: ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสารทุกฉบับก่อนไปติดต่อ เพื่อหลีกเลี่ยงการต้องกลับไปเอาเอกสารเพิ่มเติม

   3. ขั้นตอนการต่อทะเบียนและ พ.ร.บ.

     1. ตรวจสภาพรถ: นำรถไปตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) หรือกรมการขนส่งทางบก

     1. ทำประกัน พ.ร.บ.: ซื้อประกันภัย พ.ร.บ. จากบริษัทประกันภัยหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต

     1. ยื่นเอกสาร: นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่

     1. ชำระค่าธรรมเนียม: จ่ายค่าธรรมเนียมการต่อทะเบียนและภาษีประจำปี

     1. รับหลักฐาน: รับใบเสร็จรับเงินและสติกเกอร์ติดทะเบียน

    เกร็ดความรู้: หากคุณต่อทะเบียนออนไลน์ คุณสามารถพิมพ์ใบเสร็จและรอรับสติกเกอร์ทางไปรษณีย์ได้

    4. ค่าใช้จ่ายในการต่อทะเบียนและ พ.ร.บ.

    ค่าใช้จ่ายในการต่อทะเบียนและ พ.ร.บ. ประกอบด้วย:

      1. ค่าภาษีประจำปี: คิดตามความจุของเครื่องยนต์ เริ่มต้นที่ 100 บาท สำหรับรถ 110 ซีซี

      1. ค่า พ.ร.บ.: ประมาณ 320-340 บาท ขึ้นอยู่กับบริษัทประกัน

      1. ค่าตรวจสภาพรถ: ประมาณ 50-100 บาท

      1. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: เช่น ค่าคำขอ 5 บาท, ค่าใบเสร็จ 5 บาท

     ข้อควรรู้: ราคาอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามพื้นที่และประเภทของมอเตอร์ไซค์

     5. บทลงโทษกรณีไม่ต่อทะเบียนหรือ พ.ร.บ.

     การไม่ต่อทะเบียนหรือ พ.ร.บ. มีบทลงโทษดังนี้:

       • ไม่ต่อทะเบียน: ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

       • ไม่มี พ.ร.บ.: ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

       • ใช้รถที่ไม่ได้เสียภาษี: ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

      คำเตือน: นอกจากค่าปรับ คุณยังต้องจ่ายค่าเสียหายเพิ่มหากเกิดอุบัติเหตุโดยไม่มี พ.ร.บ.

      6. สถานที่ให้บริการต่อทะเบียนและ พ.ร.บ.

      สามารถต่อทะเบียนและ พ.ร.บ. ได้ที่:

        1. สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสาขาในพื้นที่

        1. ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One Stop Service)

        1. ห้างสรรพสินค้าที่มีจุดบริการของกรมการขนส่งทางบก

        1. ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบก

       เคล็ดลับ: เลือกสถานที่ให้บริการที่สะดวกกับคุณมากที่สุด และอย่าลืมตรวจสอบเวลาทำการก่อนเดินทางไป

       7. การตรวจสภาพรถก่อนต่อทะเบียน

       การตรวจสภาพรถเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนต่อทะเบียน โดยมีจุดสำคัญที่ต้องตรวจดังนี้:

         1. ระบบเบรก

         1. ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟ

         1. ระบบบังคับเลี้ยว

         1. ระดับเสียงท่อไอเสีย

         1. สภาพยาง

         1. ป้ายทะเบียน

        คำแนะนำ: ควรบำรุงรักษารถอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผ่านการตรวจสภาพได้ง่าย และเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่

        การต่อทะเบียนและ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์อาจดูยุ่งยาก แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ขับขี่ทุกคน การเตรียมตัวให้พร้อมและทำความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ จะช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น และที่สำคัญ การปฏิบัติตามกฎหมายจะช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้น

        8. ความแตกต่างระหว่างการต่อทะเบียนและการทำ พ.ร.บ.

        แม้ว่าการต่อทะเบียนและการทำ พ.ร.บ. มักจะดำเนินการพร้อมกัน แต่ทั้งสองอย่างมีความแตกต่างที่สำคัญ:

          1. วัตถุประสงค์:

           • การต่อทะเบียน: เป็นการยืนยันสถานะทางกฎหมายของรถและเจ้าของ

           • พ.ร.บ.: เป็นประกันภัยภาคบังคับที่คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

            1. หน่วยงานรับผิดชอบ:

             • การต่อทะเบียน: ดำเนินการโดยกรมการขนส่งทางบก

             • พ.ร.บ.: ซื้อได้จากบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาต

              1. ระยะเวลา:

               • การต่อทะเบียน: ต้องต่อภายใน 30 วันหลังหมดอายุ

               • พ.ร.บ.: ต้องทำก่อนวันหมดอายุ (มักเป็นวันสิ้นปี)

              ข้อควรรู้: แม้ว่าคุณจะต่อทะเบียนแล้ว แต่หากไม่มี พ.ร.บ. ก็ยังไม่สามารถใช้รถบนท้องถนนได้อย่างถูกกฎหมาย

              9. การต่อทะเบียนออนไลน์: ขั้นตอนและข้อควรระวัง

              การต่อทะเบียนออนไลน์เป็นทางเลือกที่สะดวกสำหรับเจ้าของรถ โดยมีขั้นตอนดังนี้:

                1. เข้าเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (https://www.dlt.go.th/)

                1. เลือกบริการ “ต่อภาษีรถออนไลน์”

                1. กรอกข้อมูลรถและเจ้าของรถ

                1. อัพโหลดเอกสารที่จำเป็น เช่น พ.ร.บ. และใบตรวจสภาพรถ

                1. ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์

                1. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว

               ข้อควรระวัง:

                 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนยืนยัน

                 • เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้จนกว่าจะได้รับสติกเกอร์จริง

                 • ระวังเว็บไซต์ปลอมที่แอบอ้าง ใช้เฉพาะเว็บไซต์ทางการเท่านั้น

                10. สิทธิประโยชน์ของการมีประกันภาคสมัครใจเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.

                แม้ว่า พ.ร.บ. จะเป็นประกันภาคบังคับ แต่การทำประกันภาคสมัครใจเพิ่มเติมมีประโยชน์หลายประการ:

                  1. ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น: ครอบคลุมความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลที่สาม

                  1. วงเงินคุ้มครองสูงขึ้น: มีวงเงินคุ้มครองที่สูงกว่า พ.ร.บ. หลายเท่า

                  1. คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ: กรณีเกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม้ หรือถูกโจรกรรม

                  1. บริการเสริม: เช่น รถยกฉุกเฉิน ช่างซ่อมเคลื่อนที่

                  1. ความคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสาร: ครอบคลุมการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

                 คำแนะนำ: เปรียบเทียบแผนประกันจากหลายบริษัทเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของคุณ

                 11. กรณีพิเศษ: การต่อทะเบียนรถที่ดัดแปลงสภาพ

                 การดัดแปลงสภาพรถมอเตอร์ไซค์อาจส่งผลต่อการต่อทะเบียน โดยมีข้อควรรู้ดังนี้:

                   1. การดัดแปลงที่ยอมรับได้: เช่น การเปลี่ยนสีรถ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่และปรับปรุงข้อมูลในทะเบียน

                   1. การดัดแปลงที่ต้องขออนุญาต: เช่น การเปลี่ยนเครื่องยนต์ ต้องยื่นขออนุญาตก่อนดำเนินการ

                   1. การดัดแปลงที่ผิดกฎหมาย: เช่น การเพิ่มที่นั่งผู้โดยสาร อาจถูกปฏิเสธการต่อทะเบียน

                  ขั้นตอนการต่อทะเบียนรถดัดแปลง:

                    1. นำรถไปตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)

                    1. ยื่นคำร้องขอแก้ไขรายการในทะเบียนรถที่สำนักงานขนส่ง

                    1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดัดแปลงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

                    1. หากผ่านการตรวจสอบ ดำเนินการต่อทะเบียนตามปกติ

                   คำเตือน: การดัดแปลงรถโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้การประกันภัยเป็นโมฆะ

                   12. การเช็คประวัติการต่อทะเบียนและ พ.ร.บ. ย้อนหลัง

                   การตรวจสอบประวัติการต่อทะเบียนและ พ.ร.บ. มีประโยชน์ในหลายกรณี เช่น การซื้อรถมือสอง หรือการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล:

                     1. วิธีตรวจสอบออนไลน์:

                      • เข้าเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก

                      • เลือกเมนู “ตรวจสอบข้อมูลรถ”

                      • กรอกเลขทะเบียนรถและเลขตัวถัง

                       1. ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้:

                        • วันหมดอายุภาษีรถ

                        • ประวัติการต่อภาษี

                        • สถานะ พ.ร.บ.

                        • ประวัติการเปลี่ยนแปลงทะเบียน

                         1. การตรวจสอบที่สำนักงานขนส่ง:

                          • นำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อ

                          • เจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลโดยละเอียด

                         ข้อควรรู้: การตรวจสอบประวัติอย่างสม่ำเสมอช่วยป้องกันปัญหาการลืมต่อทะเบียนหรือ พ.ร.บ.

                         การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อทะเบียนและ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และยังช่วยให้การใช้รถบนท้องถนนมีความปลอดภัยมากขึ้น อย่าลืมตรวจสอบและต่อทะเบียนรถของคุณตามกำหนดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและค่าปรับที่อาจเกิดขึ้น

                         13. ข้อควรรู้เกี่ยวกับการโอนทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

                         การโอนทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เป็นขั้นตอนสำคัญเมื่อมีการซื้อขายรถมือสอง ต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรรู้:

                           1. เอกสารที่ต้องเตรียม:

                            • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอน

                            • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้โอนและผู้รับโอน

                            • หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ (แบบ 2) หรือใบคู่มือจดทะเบียนรถ

                            • หลักฐานการทำ พ.ร.บ.

                            • ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (ตรวจสภาพไม่เกิน 30 วัน)

                             1. ขั้นตอนการโอนทะเบียน:

                              • ผู้โอนและผู้รับโอนต้องไปดำเนินการพร้อมกันที่สำนักงานขนส่ง

                              • กรอกแบบฟอร์มคำขอโอนและรับโอน

                              • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและรถ

                              • ชำระค่าธรรมเนียมการโอน

                              • รับหลักฐานการโอนทะเบียน

                               1. ค่าใช้จ่าย:

                                • ค่าธรรมเนียมการโอน: 105 บาท

                                • ค่าอากรแสตมป์: 0.5% ของราคาประเมินรถหรือราคาซื้อขาย (แล้วแต่ว่าอย่างไหนสูงกว่า)

                               ข้อควรระวัง:

                                 • ตรวจสอบประวัติรถและภาระผูกพันก่อนรับโอน

                                 • หากรถยังอยู่ในระยะเวลาห้ามโอน (รถใหม่) ต้องขออนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกก่อน

                                14. การต่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ

                                การต่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นำเข้ามีขั้นตอนพิเศษเพิ่มเติม ดังนี้:

                                  1. การนำเข้ารถ:

                                   • ต้องผ่านพิธีการศุลกากรและชำระภาษีนำเข้า

                                   • ขอใบรับรองการนำเข้าจากกรมศุลกากร

                                    1. การขอจดทะเบียน:

                                     • ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรถนำเข้าที่กรมการขนส่งทางบก

                                     • แนบเอกสารเพิ่มเติม เช่น ใบรับรองการนำเข้า, หนังสือรับรองมาตรฐานความปลอดภัย

                                      1. การตรวจสอบ:

                                       • รถต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากกรมการขนส่งทางบก

                                       • อาจต้องปรับแต่งรถให้เป็นไปตามมาตรฐานของไทย เช่น การติดตั้งไฟหน้า-ไฟท้าย

                                        1. การต่อทะเบียนประจำปี:

                                         • หลังจากจดทะเบียนแล้ว การต่อทะเบียนประจำปีจะเหมือนกับรถทั่วไป

                                        คำแนะนำ:

                                          • ศึกษาระเบียบการนำเข้าและจดทะเบียนรถให้ดีก่อนตัดสินใจนำเข้า

                                          • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงในการปรับแต่งรถให้เป็นไปตามมาตรฐานของไทย

                                         15. ความเข้าใจผิดทั่วไปเกี่ยวกับการต่อทะเบียนและ พ.ร.บ.

                                         มีความเข้าใจผิดหลายประการเกี่ยวกับการต่อทะเบียนและ พ.ร.บ. ที่ควรทำความเข้าใจให้ถูกต้อง:

                                           1. เข้าใจผิด: พ.ร.บ. และการต่อทะเบียนเป็นสิ่งเดียวกัน
                                            ความจริง: พ.ร.บ. เป็นประกันภัยภาคบังคับ ส่วนการต่อทะเบียนเป็นการชำระภาษีประจำปีและยืนยันสถานะทางกฎหมายของรถ

                                           1. เข้าใจผิด: มี พ.ร.บ. แล้วไม่จำเป็นต้องทำประกันภัยเพิ่มเติม
                                            ความจริง: พ.ร.บ. ให้ความคุ้มครองขั้นพื้นฐาน การทำประกันภัยเพิ่มเติมจะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น

                                           1. เข้าใจผิด: สามารถต่อทะเบียนได้ทันทีหลังหมดอายุ
                                            ความจริง: ต้องต่อภายใน 30 วันหลังหมดอายุ มิฉะนั้นจะมีค่าปรับ

                                           1. เข้าใจผิด: การดัดแปลงรถเล็กน้อยไม่ส่งผลต่อการต่อทะเบียน
                                            ความจริง: การดัดแปลงใดๆ ควรแจ้งและได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกก่อน

                                           1. เข้าใจผิด: รถที่มีอายุมากไม่จำเป็นต้องต่อทะเบียน
                                            ความจริง: รถทุกคันที่ใช้งานบนท้องถนนต้องต่อทะเบียนและทำ พ.ร.บ. ทุกปี ไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด

                                          คำแนะนำ:

                                            • ศึกษาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น เว็บไซต์ทางการของกรมการขนส่งทางบก

                                            • หากมีข้อสงสัย สอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานขนส่ง

                                           การเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการต่อทะเบียนและ พ.ร.บ. จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม ซึ่งนำไปสู่ความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับทุกคน

                                           Leave a Comment

                                           Your email address will not be published. Required fields are marked *

                                           Scroll to Top